Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง

เฉพาะหมวดประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อสมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภคและยาตำราหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (5 ม.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26 ธ.ค. 2557)
ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมการศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็็กทรอนิกส์ (23 ธ.ค. 2557)
ประกวดราคาจัดจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ี่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเลิ็กทรอนิกส์ (11 ธ.ค. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) (4 ธ.ค. 2557)
ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมการศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็็กทรอนิกส์ (27 พ.ย. 2557)
ประกวดราคาจัดจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ี่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเลิ็กทรอนิกส์ (19 พ.ย. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) (10 พ.ย. 2557)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20 ต.ค. 2557)
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (13 ต.ค. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (10 ต.ค. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (10 ต.ค. 2557)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (9 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (18 ก.ย. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ (10 ก.ค. 2557)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ (25 มิ.ย. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ (16 มิ.ย. 2557)
ประกวดราคาบริการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณประกเทศอินเดีย เนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (14 ม.ค. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (10 ม.ค. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าไตรจีวร สมณบริขาร และเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ม.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗