Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)

เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)

หมวดย่อย
   แบบประเมินผลโครงการกิจกรรมของกรมการศาสนา ปี 2551

Powerpoint ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
เอกสารเผยแผ่ องค์ความรู้ด้านศาสนา เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ
ดาวน์โหลด โปสเตอร์ "วันวิสาขบูชา" เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
คู่มือการปฏิบัติพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
แนวทางการประมวลผลข้อมูลมาตรฐานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows
แนวทางการดำเนินงานการจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและ e-mail address
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการศาสนา
แบบฟอร์มการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน กรมการศาสนา
ตราสัญญลักษณ์ กรมการศาสนา
แผนการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ๓ ปี
รูปแบบเกียรติบัตร โครงการเมืองไทยเมืองคนดีแบบหน่วยงาน องค์กร
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระวินัย ตอนว่าด้วยพระสูตร ตอนว่าด้วยพระอภิธรรม (RAR File รูปแบบ PDF)
รายงานประจำปี 2550 กรมการศาสนา(RAR File รูปแบบ PDF)
รายงานการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการงานศาสนิกสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล (รูปแบบ PDF)
หนังสือนักธรรมตรี โท เอก ( RAR File รูปแบบ PDF)
รายการพิเศษสัมภาษณ์ อธิบดีกรมการศาสนา การถวายอาลัยแด่สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ (Media File)
ไฟล์หนังสือแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอยู่เย็น เป็นสุข พ.ศ.2551 (PDF File)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗