Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> ข้อมูลและสาระประโยชน์

ข้อมูลและสาระประโยชน์
สารนิพนธ์ เรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
รายงานต้นทุนผลผลิต กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ๑๒ นักษัตร
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตารางต้นทุนผลผลิตปี5 ของกรมการศาสนา
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานสรุปผล การจัดงานศาสนิกสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
รายงานผลการทดสอบระบบการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
แนะนำเว็บไชต์ "ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ" http://www.dra.go.th/dra_project/
วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคาร
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
แนวทาง "การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์" ของกรมการศาสนา ประจำปี ๒๕๕๓
การจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรมปีงบประมาณ 2553
ข้อมูลการบรรยาย การจัดทำแผนปฏิบัติการ 53 ของอธิบดีกรมการศาสนา
ฉลองพระชันษา ครบ 8 รอบ 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมตามโครงการธรรมทัศนาจร
แบบกรอกรายการขอขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม หน่วยพุทธศาสนาในสถานศึกษาฯ

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗