Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา

เฉพาะหมวดคำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา ข่าว/บทความทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา

หมวดย่อย
   ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ (2 ต.ค. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (22 ก.ย. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ (2 ก.ค. 2557)
คำสั่งกรมการศาสนา ที่ ๓๙๐ /๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (6 ธ.ค. 2556)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (30 ส.ค. 2556)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (21 มี.ค. 2556)
คำสั่งกรมการศาสนา ที่ ๑๒๑ /๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (15 มี.ค. 2556)
คำสั่งกรมการศาสนา ที่ ๒๔๔ / ๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (25 มิ.ย. 2555)
คำสั่งกรมการศาสนา ที่ ๑๓๐/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (14 มิ.ย. 2555)
คำสั่งกรมการศาสนา ที่ ๑๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (14 มิ.ย. 2555)
คำสั่งกรมการศาสนา ที่ ๑๐๑/๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (14 มิ.ย. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (23 พ.ค. 2555)
คำสั่งกรมการศาสนา ที่ ๑๔๑ /๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (11 เม.ย. 2555)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการศาสนา (19 มี.ค. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (3 ก.พ. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (30 ม.ค. 2555)
คำสั่งกรมการศาสนา ที่ ๖ /๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (10 ม.ค. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (28 พ.ย. 2554)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (17 พ.ย. 2554)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ (17 ต.ค. 2554)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗