Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> ระเบียบ/ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินงานของกรมการศาสนา

เฉพาะหมวดระเบียบ/ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินงานของกรมการศาสนา ข่าว/บทความทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินงานของกรมการศาสนา

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ (9 ก.พ. 2558)
แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเผยแพร่ฯ (5 มี.ค. 2557)
ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.2554 (20 ก.ย. 2554)
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 (30 มิ.ย. 2554)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (4 พ.ย. 2553)
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๒ (16 ต.ค. 2552)
ว่าด้วยการส่งเสริมและอุดหนุนหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๑ (16 ธ.ค. 2551)

หน้า : [1]

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗