Google ภายใน
เมล์กลางภาครัฐ Mail GO Thai
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา
เกมคุณธรรม
 
 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกาศสอบราคา
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจัดซื้อสมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภคและยาตำราหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมการศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจัดจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ี่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเลิ็กทรอนิกส์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
ดูทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดซื้อสมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค และยาตำราหลวง ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปี ๒๕๕๘
  ประกาศยกเลิกจัดจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมการศาสนา ปี ๒๕๕๘
  ยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างทำพัดพิธีธรรมและพัดรองพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการฯศาสนา เรื่องยกเลิก สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ดูทั้งหมด
 ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ของกรมการศาสนา
ดูทั้งหมด

 
การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ของกรมการศานา
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

ผู้ออนไลน์ขณะนี้
   
© สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗