รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการปฏิบัติราชการ ปี 2548
สรุปผลการปฏิบัติราชการ ปี 2549
สรุปผลการปฏิบัติราชการ ปี 2550
สรุปผลการปฏิบัติราชการ ปี 2551
สรุปผลการปฏิบัติราชการ ปี 2552
สรุปผลการปฏิบัติราชการ ปี 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

666 อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15-16 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818โทรสาร 0 2422 8777

ผู้ดูแลระบบ dra@m-culture.go.th