ฐานข้อมูลเพื่อสนัีบสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่า
ฐานข้อมูลการผลิตภาพยนตร์เรื่องสั้นธรรมะ
- ฐานข้อมูลการผลิตภาพยนตร์เรื่องสั้นธรรมะประจำปี 2552
- ข่าวกรมการศาสนา "การผลิตภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้น(Merit Rebound)
- โครงการสร้างและผลิตภาพยนตร์ธรรมะ
- โครงการผลิตและสร้างภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้น
- แบบประเมินความคิดเห็นการผลิตและสร้างภาพยนตร์ธรรมะสั้น Code
- รูปโครงการผลิตและสร้างภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้น
- คู่มือการผลิตและสร้างภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้น
- โครงการประชุมฝึกอบรมผลิตและสร้างภาพยนต์ธรรมะเรื่องสั้น
- โครงการแสดงผลงานภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
- ปกธรรมะเรื่องสั้น(PSD file)
- รูปเล่มเอกสาร15-16สคงานแสดงภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้น2552
ฐานข้อมูลองค์การและหน่วยเผยแพร่ พระพุทธศาสนา หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ
- หน่วยพุทธศาสนาในสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงานหน่วยพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายชื่อหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
- หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม
คู่มือการดำเนินงานหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม
รายชื่อหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม
- หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ
คู่มือการดำเนินงานหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ
รายชื่อหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ
     
     

 

 

 

 

 

 

 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

666 อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15-16 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818โทรสาร 0 2422 8777

ผู้ดูแลระบบ dra@m-culture.go.th