การจัดการความรู้ (Knowleadge Management)
KM กรมการศาสนา ปี 2551
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ของกรมการศาสนา
- องค์ความรู้ ๓ ฐานตามแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับค่ายเยาวชนสมานฉันท์ของกรมการศาสนา (เครือข่ายภายใน)
KM กรมการศาสนา ปี 2552
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ(ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุชุมชน
KM กรมการศาสนา ปี 2553
- แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1
- แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2
- แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3
KM กรมการศาสนา ปี 2554
- การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ในกรมการศาสนา
KM กรมการศาสนา ปี 2555
 
KM กรมการศาสนา ปี 2556
- แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
   

 

 

 

 

 

 

 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

666 อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15-16 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818โทรสาร 0 2422 8777

ผู้ดูแลระบบ dra@m-culture.go.th