คำรับรองปฏิบัติราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2547
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2548
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2549
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2550
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2551
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552 (ตัวชี้วัดที่ 12)
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552 (2)
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

666 อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15-16 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818โทรสาร 0 2422 8777

ผู้ดูแลระบบ dra@m-culture.go.th