การบริหารจัดการภาครัฐ
แผนความต่อเนื่อง "Business Continuity Plan (BCP)"
- แผนความต่อเนื่องของกรมการศาสนา
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

666 อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15-16 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818โทรสาร 0 2422 8777

ผู้ดูแลระบบ dra@m-culture.go.th