ศูนย์ราชการใสสะอาด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 49
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 50
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 51
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 52
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 53
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 54
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 52-55
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

666 อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15-16 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818โทรสาร 0 2422 8777

ผู้ดูแลระบบ dra@m-culture.go.th