Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
FONTSIZE
 
พิธีเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวลำโพง

      นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวลำโพง : ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม (บ้าน – วัด – โรงเรียน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร เจ้าคณะกรุงเทพมหานครประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย กล่าวสัมโมทนียกถา นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงาน พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดหัวลำโพง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางรัก ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวลำโพง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

     โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม โดยบูรณาการพลัง “บวร” จากทุกจังหวัด เพื่อสร้างชุมชนคุณธรรมในทุกศาสนาให้เกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชนต่างๆ ในการขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนแห่งคุณธรรม และในวันนี้ ผมขอชื่นชมกับความสำเร็จของวัดหัวลำโพงที่ทุกฝ่าย ทั้งชุมชน และสถานศึกษา ได้ให้ความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมให้เกิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวลำโพง อันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงคนในชุมชนที่มีความยึดมั่นและศรัทธาในศาสนาอย่างเข้มแข็ง มีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมอันดีงามอีกทั้ง ยังจัดให้มีตลาดนัดชุมชนคุณธรรมวัดหัวลำโพง เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่า กิจกรรมเช่นนี้จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชน สถานศึกษาอื่นๆ ในอันที่จะร่วมใจกันเป็นพลังบวร ในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มมากยิ่งๆ ขึ้น

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗