Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
FONTSIZE
 
ปั่นจักรยาน “รวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์สู่ชุมชน” 

    วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. กรมการศาสนา ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โบสถ์นักบุญเทเรซา วัดหนองจอก มัสยิดคอยรุตตั๊กวา (ลำไทร) และสำนักงานเขตหนองจอก จัดพิธีเปิดงานปั่นจักรยาน “รวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์สู่ชุมชน” โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ทหาร ตำรวจ ผู้มีเกียรติ ชมรมจักรยาน นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมในพิธี ณ โบสถ์นักบุญเทเรซา วัดหนองจอก และมัสยิดคอยรุตตั๊กวา (ลำไทร) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

    เพื่อเป็นการเตรียมชุมชนคุณธรรมไว้รองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะที่มีชีวิต สนับสนุนส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถานและพิพิธภัณฑ์ในวัด ได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นจากการแสดงพื้นบ้าน พิธีกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศาสนสถาน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าศึกษาความรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมวิถีเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนชมรมจักรยาน ที่นำสมาชิกของชมรมฯ และกลุ่มของเยาวชนจากสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๕๐ คน

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗