ศาสนสถานในศาสนาคริสต์
กลับหน้าแรก

“ เ ร า รั ก เ จ้ า ทั้ง ห ล า ย ม ม า แ ล้ ว ฉั น ใ ด
เ จ้ า จ ง รั ก ซึ่ ง กั น ด้ ว ย ฉั น นั้ น
ค น ทั้ ง ป ว ง จ ะ รู้ ไ ด้ ว่ า เ จ้ า เ ป็ น เ ห ล่ า ส า ว ก ข อ ง เ ร า
ก็ เ พ ร า ะ ว่ า เ จ้ า ทั้ ง ห ล า ย รั ก ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น “

 
          ศาสนาคริสต์ มีจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง เชื่อว่ามีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว ทรงเป็นผู้สร้างโลก จักรวาล สรรพสัตว์ สรรพสิ่งทั้งปวง และมนุษย์เป็นผู้สูงสุดของสิ่งทรงสร้าง คือ เป็นพระฉายาของพระเจ้า ประกอบด้วยความรัก ความดี มีมโนธรรมในจิตสำนึกแห่งจิตวิญญาณ
          ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาแห่งสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์คู่แรกของโลกที่พระองค์ทรงสร้าง คือ อาดัมและเอวา พระองค์ทรงอำนวยพระพรและทรงประทานสิทธิอำนาจให้เป็นผู้ปกครองดูแลโลกนี้ขยายพงศ์พันธุ์ไปทั่วโลก มีลูกมีหลานสืบทอดกันมาจวบจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

   

พื้นฐานข้อความเชื่อของศาสนาคริสต์มาจากศาสนาของประชาชนในสมัยนั้นคือ ศาสนายิว

๑. พระคริสตธรรมคัมภีร์ หรือพระคัมภีร์ (Holy Bible) เป็นหลักคำสอนหรือคู่มือในการดำเนินชีวิตของคริสตชน เชื่อว่า พระเจ้าทรงดลใจให้ผู้ประกาศพระวจนะของพระองค์ โดยบุคคลหลากหลาย ต่างยุค ต่างสมัย ต่างอาชีพ ตั้งแต่ กษัตริย์, ธรรมาจารย์, ปุโรหิต, สานุศิษย์, ชาวประมง และสามัญชนผู้มีใจศรัทธาได้เขียนขึ้น พระคัมภีร์มีสองภาค แบ่งเป็นภาคพันธสัญญาเดิม (Old Testament) และภาคพันธสัญญาใหม่ (New Testament) โดยภาคพันธสัญญาเดิมจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์การสร้างโลก และกำเนิดมนุษยชาติ การกระจายของพงศ์พันธุ์มนุษย์ ประวัติศาสตร์ชนชาติยิว ( ยูดาย) บทนิพนธ์ บทเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจ้า และหลักคำสอน คำพยากรณ์แห่งอนาคตของประชาชาติ ส่วนพระคัมภีร์ใหม่จะกล่าวถึงประวัติและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ การกำเนิดและการขยายงานคริสตจักร โดยการเผยแพร่ หลักคำสอนในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ศรัทธาในพระองค์ ตลอดคำสัญญาแห่งอนาคต

๒. หลักคำสอนในชีวิตประจำวัน ที่มาจากพระคัมภีร์เดิม ( ภาคพันธสัญญาเดิม)

    พระคัมภีร์เดิม กล่าวสอนเรื่อง บัญญัติ ๑๐ ประการ( หนังสืออพยพ ๒๐: ๑- ๑๗) เพื่อการปฏิบัติของมนุษย์ที่พึงมีต่อพระเจ้า และมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเอง เพื่อความผาสุกของชีวิตเมื่อปฏิบัติตามหลักคำสอน
    พระเจ้าตรัสถ้อยคำทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่า เราคือพระยาห์เวห์ ( หรือพระเยโฮวาห์) พระเจ้า ของท่าน เป็นผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ ให้พ้นจากการเป็นทาส

 

อ่านต่อ

   

© สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร