Untitled Document
 
 
   
 
 
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
องค์ความรู้ด้านศาสนา
สรุปผลการดำเนินงาน
ผลงานวิจัยด้านศาสนา
สื่อสิ่งพิมพ์ด้านศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
ระเบียบกฎหมายด้านศาสนา
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
 
 
สมุดเยี่ยม
เว้บไซต์กรมการศาสนา
E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
e-library
khondee.net
หนังสือแนะนำ
 
ชื่อเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศาสนา
ผู้จัดทำ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สถิติการเปิดอ่าน : 352
 
ชื่อเรื่อง : ช่วงหนึ่งของชีวิต บนเส้นทางบุญทั่วไทย
ผู้จัดทำ : กรมการศาสนา
สถิติการเปิดอ่าน : 1152
 
ชื่อเรื่อง : ท่องวัดทั่วไทย บนเส้นทางบุญ หนุนธรรมส่องใจ
ผู้จัดทำ : กรมการศาสนา
สถิติการเปิดอ่าน : 530
 
ชื่อเรื่อง : สารนิพนธ์ เรื่อง ความเข้าใจแนวทางการจัดงานศาสนพิธีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา
ผู้จัดทำ : เฉลิมชัย ดงจันทร์ นักวิชาการศานาปฏิบัติการ กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา
สถิติการเปิดอ่าน : 459
 
ชื่อเรื่อง : แนวทางการดำเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนา
ผู้จัดทำ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สถิติการเปิดอ่าน : 1165
 
ชื่อเรื่อง : แนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ปี ๒๕๕๗
ผู้จัดทำ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สถิติการเปิดอ่าน : 1116
 
ชื่อเรื่อง : วิสาขบูชาอาเซียน
ผู้จัดทำ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สถิติการเปิดอ่าน : 1073
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานศาสนาพิธี
ผู้จัดทำ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สถิติการเปิดอ่าน : 2614
 
 
 
Untitled Document
 
ชื่อหนังสือ : ธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ชื่อหนังสือ : คู่มือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น ฉบับกรมการศาสนาส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ชื่อหนังสือ : ธรรมศึกษาชั้นเอก (ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อหนังสือ : ธรรมศึกษาชั้นโท ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๐
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็ก / เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ
ผู้จัดทำ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 

 

สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@m-culture.go.th
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818 โทรสาร 0 2422 8777