Untitled Document
 
 
   
 
 
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
องค์ความรู้ด้านศาสนา
สรุปผลการดำเนินงาน
ผลงานวิจัยด้านศาสนา
สื่อสิ่งพิมพ์ด้านศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
ระเบียบกฎหมายด้านศาสนา
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
 
 
สมุดเยี่ยม
เว้บไซต์กรมการศาสนา
E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
e-library
khondee.net
 
 
 
 
 
ชื่อเรื่อง : rdcmtfoq
ผู้จัดทำ : rdcmtfoq
สถิติการเปิดอ่าน : 65
 
 
ชื่อเรื่อง : Judix
ผู้จัดทำ : Judix
สถิติการเปิดอ่าน : 24
 
 
ชื่อเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศาสนา
ผู้จัดทำ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สถิติการเปิดอ่าน : 163
 
 
ชื่อเรื่อง : รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ผู้จัดทำ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สถิติการเปิดอ่าน : 2228
 
 
ชื่อเรื่อง : Barneyxcq
ผู้จัดทำ : Barneyxcq
สถิติการเปิดอ่าน : 76
 
 
ชื่อเรื่อง : JimmiNi
ผู้จัดทำ : JimmiNi
สถิติการเปิดอ่าน : 79
 
 
ชื่อเรื่อง : วิสาขบูชาอาเซียน
ผู้จัดทำ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สถิติการเปิดอ่าน : 942
 
 
ชื่อเรื่อง : Barnypok
ผู้จัดทำ : Barnypok
สถิติการเปิดอ่าน : 126
 
 
 
 
Untitled Document
 
ชื่อหนังสือ : คู่มือวันอาสาฬหบุชา วันเข้าพรรษาและบทสวดมนต์ไหว้พระ
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ชื่อหนังสือ : สายตรงศาสนา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๐
ผู้จัดทำ : งานบริหารงานทั่วไป
ชื่อหนังสือ : คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี
ผู้จัดทำ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อหนังสือ : แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๒
ผู้จัดทำ : งานแผนงาน
ชื่อหนังสือ : บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้จัดทำ : งานแผนงาน
ชื่อหนังสือ : ธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ชื่อหนังสือ : วันสำคัญทางศาสนา(ปรับปรุง)
ผู้จัดทำ : ฝ่ายศาสนิกสัมพันธ์ สถานที่เก็บ : A1-17
ชื่อหนังสือ : พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์
ผู้จัดทำ : ฝ่ายประสานกิจการศาสนาอิสลาม กองศาสนูปถัมภ์ CODE:A1-59
 
 
 
 
 

 

สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@m-culture.go.th
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818 โทรสาร 0 2422 8777