กลับหน้าหลัก
 
พระไตรปิฎก
อัลกุรอาน
ไบเบิ้ล
ภควคีตา
ศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ
 
 
ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาซิกข์
 
 
ดูหนังสือหมวดนี้ทั้งหมด
 

ดูหนังสือแนะนำทั้งหมด
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
 
สมุดเยี่ยม
เว้บไซต์กรมการศาสนา
E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
khondee.net
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์
หนังสือแนะนำ
 
ชื่อเรื่อง : หน้าที่ของคน ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 5083  
ชื่อเรื่อง : พุทธวิธีบริหาร ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 5691  
ชื่อเรื่อง : เทวสถานโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 5730  
ชื่อเรื่อง : การแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดามุฮัมมัด ซล. ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 6384  
ชื่อเรื่อง : sikhism ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 4555  
ชื่อเรื่อง : กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย ชื่อผู้แต่ง : มหากาพย์ มหาภารตะ
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 6759  
ชื่อเรื่อง : วิถีแห่งซิกส์ ชื่อผู้แต่ง : ศรีคุรุสิงห์สภา
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 5324  
ชื่อเรื่อง : ประวัติพระศาสดาคุรุนานัก ชื่อผู้แต่ง :
 
 
  Download1   ดาวน์โหลด
  Download2   ดาวน์โหลด
สถิติผู้เปิดอ่าน : 6254
สถิติการเปิดอ่าน : 6254  
 
 
 
[Top 5 หนังสือแนะนำ]
อันดับที่ 1
ชื่อหนังสือ : มหากาพย์รามเกียรติ์
ชื่อผู้แต่ง :
อันดับที่ 2
ชื่อหนังสือ : พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
ชื่อผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์
อันดับที่ 3
ชื่อหนังสือ : หลักคำสอนคริสเตียน
ชื่อผู้แต่ง : ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์
อันดับที่ 4
ชื่อหนังสือ : กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย
ชื่อผู้แต่ง : มหากาพย์ มหาภารตะ
อันดับที่ 5
ชื่อหนังสือ : หลักมงคล ๓๘ ประการ
ชื่อผู้แต่ง : พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)
สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@m-culture.go.th
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818 โทรสาร 0 2422 8777