กลับหน้าหลัก
 
พระไตรปิฎก
อัลกุรอาน
ไบเบิ้ล
ภควคีตา
ศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ
 
 
ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาซิกข์
 
 
ดูหนังสือหมวดนี้ทั้งหมด
 

ดูหนังสือแนะนำทั้งหมด
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
 
สมุดเยี่ยม
เว้บไซต์กรมการศาสนา
E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
khondee.net
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์
คัมภีร์ทางศาสนา (ไบเบิ้ล)
 
ชื่อเรื่อง : พระคริสตธรรมคัมภีร์ ชื่อผู้แต่ง :
 
Bible online : http://www.ibs.org/bibles/thai/index.php
 
สถิติการเปิดอ่าน : 2404  
 
 
 
[Top 5 หนังสือ (หมวดศาสนาคริสต์)]
อันดับที่ 1
ชื่อหนังสือ : หลักคำสอนคริสเตียน
ชื่อผู้แต่ง : ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์
อันดับที่ 2
ชื่อหนังสือ : เรื่องของพระเยซู
ชื่อผู้แต่ง :
อันดับที่ 3
ชื่อหนังสือ : ศาสนศาสตร์ ฉบับย่อ
ชื่อผู้แต่ง : เจ ไอ แพคเกอร์
อันดับที่ 4
ชื่อหนังสือ : พระเจ้าตรัสกับลูกๆ ของพระองค์
ชื่อผู้แต่ง :
อันดับที่ 5
ชื่อหนังสือ : CONCISE_THEOLOGY
ชื่อผู้แต่ง :
สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@m-culture.go.th
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818 โทรสาร 0 2422 8777