กลับหน้าหลัก
 
พระไตรปิฎก
อัลกุรอาน
ไบเบิ้ล
ภควคีตา
ศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ
 
 
ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาซิกข์
 
 
ดูหนังสือหมวดนี้ทั้งหมด
 

ดูหนังสือแนะนำทั้งหมด
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
 
สมุดเยี่ยม
เว้บไซต์กรมการศาสนา
E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
khondee.net
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์
คัมภีร์ทางศาสนา (พระไตรปิฎก)
 
ชื่อเรื่อง : พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ชื่อผู้แต่ง : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 
พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน
 
  Download 1   ดาวน์โหลด
  Download 2   ดาวน์โหลด
  Download 3   ดาวน์โหลด
สถิติผู้เปิดอ่าน : 1327
สถิติการเปิดอ่าน : 1327  
ชื่อเรื่อง : พระไตรปิฎก สำหรับเยาวชน เล่ม1 ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 3190  
 
 
 
[Top 5 หนังสือ (หมวดศาสนาพุทธ)]
อันดับที่ 1
ชื่อหนังสือ : พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
ชื่อผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์
อันดับที่ 2
ชื่อหนังสือ : หลักมงคล ๓๘ ประการ
ชื่อผู้แต่ง : พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)
อันดับที่ 3
ชื่อหนังสือ : พระพุทธกิจ 45 พรรษา
ชื่อผู้แต่ง : สุรีย์ มีผลกิจ - วิเชียร มีผลกิจ เรียบเรียง
อันดับที่ 4
ชื่อหนังสือ : พุทธวิธีบริหาร
ชื่อผู้แต่ง :
อันดับที่ 5
ชื่อหนังสือ : หน้าที่ของคน
ชื่อผู้แต่ง :
สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@m-culture.go.th
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818 โทรสาร 0 2422 8777