กลับหน้าหลัก
 
พระไตรปิฎก
อัลกุรอาน
ไบเบิ้ล
ภควคีตา
ศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ
 
 
ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาซิกข์
 
 
ดูหนังสือหมวดนี้ทั้งหมด
 

ดูหนังสือแนะนำทั้งหมด
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
 
สมุดเยี่ยม
เว้บไซต์กรมการศาสนา
E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
khondee.net
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์
หนังสือ (หมวดศาสนาคริสต์)
 
ชื่อเรื่อง : พระเจ้าตรัสกับลูกๆ ของพระองค์ ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 2362  
ชื่อเรื่อง : CONCISE_THEOLOGY ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 1130  
ชื่อเรื่อง : เรื่องของพระเยซู ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 5389  
ชื่อเรื่อง : สันติ วิถี ชื่อผู้แต่ง : เอลเลน จี. ไว้ท์
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 1092  
ชื่อเรื่อง : หลักคำสอนคริสเตียน ชื่อผู้แต่ง : ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์
 
หลักคำสอนคริสเตียน
 
  บทที่ 1 บทนำ...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 2 หลักคำสอนเรื่องพระคัมภีร์...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 3 หลักคำสอนเรื่องพระเจ้า...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 4 หลักคำสอนเรื่องการทรงสร้าง...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 5 หลักคำสอนเรื่องบาป...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 6 หลักคำสอนเรื่องพระเยซูคริสต์...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 7 หลักคำสอนเรื่องความรอด...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 8 หลักคำสอนเรื่องการดำเนินชีวิตในความรอด...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 9 หลักคำสอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 10 หลักคำสอนเรื่องคริสตจักร...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 11 หลักคำสอนเรื่องยุคสุดท้าย...   ดาวน์โหลด
สถิติผู้เปิดอ่าน : 7630
สถิติการเปิดอ่าน : 7630  
ชื่อเรื่อง : ศาสนศาสตร์ ฉบับย่อ ชื่อผู้แต่ง : เจ ไอ แพคเกอร์
 
ศาสนศาสตร์ ฉบับย่อ
 
  บทที่ 1 ปกและสารบัญ...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 2 อารัมภบท...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 3 ตอนที่1...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 4 ตอนที่2...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 5 ตอนที่ 3...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 6 ตอนที่ 4...   ดาวน์โหลด
สถิติผู้เปิดอ่าน : 4179
สถิติการเปิดอ่าน : 4179  
 
 
 
[Top 5 หนังสือ (หมวดศาสนาคริสต์)]
อันดับที่ 1
ชื่อหนังสือ : หลักคำสอนคริสเตียน
ชื่อผู้แต่ง : ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์
อันดับที่ 2
ชื่อหนังสือ : เรื่องของพระเยซู
ชื่อผู้แต่ง :
อันดับที่ 3
ชื่อหนังสือ : ศาสนศาสตร์ ฉบับย่อ
ชื่อผู้แต่ง : เจ ไอ แพคเกอร์
อันดับที่ 4
ชื่อหนังสือ : พระเจ้าตรัสกับลูกๆ ของพระองค์
ชื่อผู้แต่ง :
อันดับที่ 5
ชื่อหนังสือ : CONCISE_THEOLOGY
ชื่อผู้แต่ง :
สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@m-culture.go.th
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818 โทรสาร 0 2422 8777